YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

§ 1.
Borgå Segelsällskap r.f.-yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran
tarkoituksena on edistää purjehdus- ja moottoriveneurheilua, järjestämällä jäsenilleen kilpailuja,
yhteispurjehduksia ja tapaamisia joiden avulla tuodaan esiin merikelpoisia veneitä ja taitoja niiden
hoitamiseksi ja varustamiseksi sekä merimies- ja navigointitaitojen hankkimiseksi.
Seuran kotipaikka on Porvoon maalaiskunta ja sen kielet ruotsi ja suomi.

§ 2.
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu kommodori, varakommodori kolmesta kuuteen jäsentä ja
kaksi varajäsentä. Jäsenistä yksi valitaan sihteeriksi ja yksi rahastonhoitajaksi hallituksessa sovitun
työnjaon mukaisesti.
Seuran muut toimihenkilöt ovat:
Kaksi tilintarkastajaa ja yksi varatilintarkastaja, kat-sastusmies, paviljongin intendentti sekä
kilpailulautakunta.
Mikäli tarvetta on, voi seura asettaa muita toimikuntia ja toimihenkilöitä.
Hallitus ja kaikki toimihenkilöt valitaan vuosikokouksessa yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

§ 3.
Hallitus päättää itse työjärjestyksensä ja antaa ohjeet toimihenkilöille sekä valitsee tarpeelliset
virkailijat.
Kommodori johtaa puheenjohtajan ominaisuudessa seuran ja hallituksen kokouksia sekä milloin hän
niin haluaa, myös kaikkien toimikuntien kokouksia. Hän on seuran eskaaderien päällikkö niin
kilpailuissa kuin matkapurjehduksissa ja retkillä.
Varakommodori astuu kommodorin sijaan tämän ollessa estynyt. Molempien estyneinä ollessa
valitaan kommodoria edustamaan joku hallituksen jäsenistä.
Hallitus on päätösvaltainen kun kommodori tai varakommodori ja vähintään kaksi jäsentä on
saapuvilla. Äänestäessä äänten mennessä tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva.
Seuran nimen kirjoittavat joko kommodori tai varakommodori yhdessä joko sihteerin tai
rahastonhoitajan kanssa.

§ 4.
Seuran toimintavuosi alkaa marraskuun 1. päivänä. Seuran toiminnasta ja hallinnosta toimintavuoden
aikana antaa hallitus kertomuksen vuosikokoukselle. Tilit on päätettävä 31.10. ja yhdessä hallituksen
toimintakertomuksen kanssa ne on esitettävä seuran tilintarkastajille ennen 15.11. yhteistä
tarkastamista varten. Tarkastuksesta antavat tilintarkastajat kertomuksen vuosikokoukselle.

§ 5.
Seuran jäsen on jokainen seuran hallituksen tähän hyväksymä hyvämaineinen henkilö, joka on
maksanut vuotta varten määritellyt maksut.
Vuosimaksun päättää vuosikokous.
Kunniajäseneksi voi seura kutsua henkilöitä, jotka omalla vaikutuksellaan, taidoillaan ja
kokemuksellaan ovat toimineet seuran tarkoitusperien saavuttamiseksi ja joille seura haluaa osoittaa
kunnioitusta ja tunnustusta.
Kaikki kunniajäsenet nauttivat samoista oikeuksista kuin seuran muutkin jäsenet, mutta ovat
vapautettuja vuosimaksusta.
Saadut jäsenoikeudet säilyvät.

§ 6.
Seuran jäsen erotetaan seurasta, mikäli seuran kokous hallituksen ehdotuksen pohjalta niin päättää.
Lisäksi hallituksella on oikeus erottaa jäsen, joka jättää vuosimaksunsa maksamatta. Tällä perusteella
erotetulla jäsenellä on oikeus normaalissa järjestyksessä päästä seuran jäseneksi.

§ 7.
Seuran jäsenet kokoontuvat vuosikokoukseen viimeistään joulukuun aikana. Vuosikokouksessa
käsitellään seuraavat asiat:
  1) Kokouksen sääntöjenmukainen koollekutsuminen
  2) hallituksen vuosikertomus
  3) tilintarkastajien kertomus sekä päätös vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle
  4) tulevan vuoden vuosimaksun vahvistaminen
  5) hallituksen ja muiden § 2 mainittujen toimihenkilöiden valinta
  6) muut hallituksen valmistelemat asiat
  7) kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään kymmenen seuran
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii ilmoitetun asian käsittelemistä varten

§ 8.
Seuran kokoukset kutsutaan koolle hallituksen toimesta ilmoituksella Porvoossa ilmestyvässä
ruotsinkielisessä ja suomenkielisessä sanomalehdessä tai vaihtoehtoisesti henkilökohtaisella
kirjekutsulla tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa vähintään
seitsemän päivää ennen kokousta.
Muut tiedotukset saatetaan jäsenten tietoon joko ilmoituksella tai paviljongin ilmoitustaululla.

§ 9.
Seuran kokouksissa ratkaistaan kaikki kysymykset yksinkertaisella enemmistöäänestyksellä, paitsi
kunniajäsenen valinta, jäsenen erottaminen seurasta, näiden sääntöjen muuttaminen tai seuran
lakkauttaminen, joissa kaikissa vaaditaan vähintään 2/3 kaikista kokouksessa annetuista äänistä.
Kun äänestyksessä, jossa yksinkertainen enemmistö on ratkaiseva, äänet menevät tasan, on
puheenjohtajan ääni ratkaiseva. Kukaan ei saa äänestää valtakirjalla. Kaikki äänestykset ovat
avoimia, mikäli ei joku vaadi suljettua äänestystä.
Päätöksistä, joita kokouksessa tehdään, on pidettävä pöytäkirjaa, jonka tarkastaa kaksi kokouksessa
läsnä ollutta jäsentä.

§ 10.
Jäsenelle kuuluva vene, joka halutaan merkittäväksi seuran venerekisteriin, ilmoitetaan hallitukselle,
tai toimihenkilölle, jonka hallitus on tehtävään valinnut. Tällöin annetaan tiedot venetyypistä,
purjepinta-alasta, moottorista jne. Jos mahdollista on veneen suunnittelija, rakentaja ja rakennusvuosi
ilmoitettava.
Venetodistus annetaan säädettyä maksua vastaan ja se on vuosittain uusittava.
Rekisteröityä venettä ei saa käyttää rahti- tai matkustajaliikenteeseen.

§ 11.
Seuran lippua saa käyttää vain veneessä, joka on merkitty seuran venerekisteriin ja jota kuljettaa
seuran jäsen.

§ 12.
Seuran venerekisteriin merkitsemisen mukanaan tuomien oikeuksien väärinkäyttö johtaa
lipunkäyttöoikeuden menettämiseen ja rekisteristä poistamiseen.
Jos veneen omistaja vaihtuu, on siitä välittömästi ilmoitettava hallitukselle ja venetodistus
palautettava.

§ 13.
Seuralla kokonaisuudessaan tai seuran päätöksellä sen hallituksella on oikeus näiden sääntöjen lisäksi
antaa ohjeita ja sääntöjä liputuksesta, käyttäytymissäännöistä vesillä ja maissa, alusten
katsastamisesta, univormusta, järjestyksestä paviljongilla ja satamassa y.m. Jokaisen seuran jäsenen
on ehdottomasti noudatettava näitä sääntöjä.

§ 14.
Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi, samoin kuin kysymys seuran lakkauttamiseksi on
tehtävä viimeistään kaksi kuukautta ennen vuosikokousta kirjallisesti hallitukselle, joka oman
lausuntonsa kanssa on annettava asia vuosikokouksen ratkaistavaksi samoin kuin ilmoittaa siitä
kutsussa. Hallituksen on säädetyssä ajassa haettava vahvistus muutoksille, jotka seura on
hyväksynyt.
Seuran lakkauttamisen yhteydessä on sen varat, sitten kun kaikki velat on maksettu, luovutettava
täydellä omistusoikeudella ruotsinkieliselle rekisteröidylle Suomenlahdella toimivalle pursiseuralle.
Tässä porvoolainen tai lähiseudun yhdistys on etusijalla.

§ 15.
Tapauksissa, joita näissä säännöissä ei erityisesti mainita, pätee yhdistyslaki.