FÖRENINGENS STADGAR

§ 1.
Borgå Segelsällskap r.f. som i dessa stadgar kallas sällskapet, har till ändamål att främja segel- och
motorbåtssporten, att förmedels tävlingar, samseglingar och möten verka för frambringande av
sjövärdiga båtar och för kunskapen om deras vård och utrustning, befordrande av sjömanskap och
navigationskonst.
Sällskapets hemort är Borgå landskommun och dess språk svenska och finska.

§ 2.
Sällskapets angelägenheter handhavas av en styrelse som består av kommodor, vicekommodor,
minst tre eller högst sex ledamöter och två suppleanter. Av ledamöterna utses en till sekreterare och
en till kassör enligt inom styrelsen överenskommen arbetsfördelning.
Sällskapets övriga funktionärer äro:
Två revisorer och en suppleant, båtbesiktningsman, intendent för paviljongen samt
prisdomarenämnd.
Ifall av behov kan sällskapet tillsätta ytterligare andra nämnder och funktionärer.
Styrelsen och samtliga funktionärer väljas vid årsmötet för ett år i sänder.

§ 3.
Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och meddelar instruktioner åt funktionärer samt äger
antaga erforderliga tjänstemän.
Kommodoren leder i egenskap av ordförande sällskapets och styrelsens förhandlingar samt, där han
så önskar, även samtliga nämnders möten. Han för befälet över sällskapets eskader såväl vid
kappseglingar som vid långfärder och lustfärder.
Vicekommodoren träder i kommodorens ställe vid förfall för denne. Vid förfall för båda utses någon
annan styrelseledamot att företräda kommodoren.
För fattande av giltiga beslut inom styrelsen fordras att kommodoren eller vicekommodoren samt
minst två ledamöter äro närvarande. Vid lika röstetal är ordförandens röst avgörande.
Sällskapets namn tecknas av kommodoren eller vicekommodoren endera tillsammans med
sekreteraren eller kassören.

§ 4.
Sällskapets arbetsår vidtager den 1 november. Över sällskapets verksamhet och förvaltning under
arbetsåret äger styrelsen till årsmötet avgiva berättelse. Räkenskaperna skall avslutas den 31 oktober
och jämte styrelsens årsberättelse före den 15 november föreläggas sällskapets revisorer till
gemensam granskning. Över granskningen avgiver revisorerna berättelse till årsmötet.

§ 5.
Medlem i sällskapet är varje av sällskapets styrelse därtill godkänd välfrejdad person, som erlagt den
för året bestämda avgiften.
Årsavgiften bestämmes av årsmötet.
Sällskapet kan till hedersledamöter i detsamma inkalla sådana personer vilka med sitt inflytande samt
kunskaper och erfarenhet befordrat ernåendet av det med sällskapet åsyftade ändamålet och för vilka
sällskapet önskar visa sin aktning och erkänsla.
Samtliga hedersledamöter åtnjuter samma rättigheter som sällskapets övriga medlemmar, men äro
frikallade från årsavgiftens erläggande.
Erhållna medlemsrättigheter bevaras.

§ 6.
Medlem uteslutes ur sällskapet i händelse sällskapets möte på av styrelsen framställt förslag sådant
besluter. Dessutom äger styrelsen rätt att ur sällskapets medlemsförteckning utesluta medlem som
underlåtit att erlägga årsavgiften, men kan sålunda utesluten medlem i vanlig ordning vinna inträde i
sällskapet.

§ 7.
Sällskapets medlemmar sammanträder till årsmötet senast inom december månad. Härvid handläggas
följande frågor:
  1) Fråga om mötets stadgeenliga utlysning
  2) styrelsens årsberättelse
  3) revisorernas berättelse och frågan om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen
  4) fastställande av årsavgiften för det kommande året
  5) val av styrelse och övriga i § 2 angivna funktionärer
  6) andra av styrelsen beredda frågor
  7) val av tvenne protokolljusterare.
Extra möte föranstaltas när styrelsen finner sådant nödigt eller minst tio medlemmar för uppgivet
ändamål skriftligen därom anhållit.

§ 8.
Kallelse till sällskapets möten sker på styrelsens försorg medels annons i en i Borgå utkommande
svensk och finsk tidning eller alternativt medelst ett personligt kallelsebrev eller e-post till de
medlemmar som har uppgett sin e-postadress senast sju dagar före mötet.
Övriga meddelanden bringas till medlemmarnas kännedom antingen genom annons eller anslag på
paviljongen.

§ 9.
Vid sällskapets sammanträden avgöras alla frågor genom enkel röstpluralitet förutom inval av
hedersledamot, uteslutande av medlem ur sällskapet, ändring av dessa stadgar eller upplösning av
sällskapet, i vilka samtliga fall erfordras minst 2/3 av alla vid mötet avgivna röster.
Då vid omröstning, där enkel röstpluralitet är bestämmande, lika antal röster stanna mot varandra är
ordförandens röst avgörande. Ingen må rösta på grund av fullmakt. Alla val ske genom öppen
omröstning såvida ej sluten omröstning påyrkas av någon.
Över beslut som fattas vid möte bör föras protokoll, vilket skall justeras av tvenne vid mötet
närvarande medlemmar.

§ 10.
Medlem tillhörig båt, som önskas införd i föreningens båtregister, anmäles till styrelsen eller den
funktionär styrelsen härtill utsett, varvid lämnas uppgift om båttyp, segelareal, motor m.m. Om
möjligt bör även angivas båtens konstruktör, byggare och byggnadsår.
Inregistreringsbevis utfärdas av styrelsen mot stadgad avgift och bör årligen förnyas.
Inregistrerad båt får ej användas i frakt- eller passagerartrafik.

§ 11.
Sällskapets flagg får endast föras på en båt upptagen i dess båtregister och förd av medlem.

§ 12.
Missbruk av de rättigheter som inskrivning i sällskapets båtregister skänker medför förlust av
rättigheten att föra sällskapets flagga och uteslutning ur båtregistret.
Övergår båt till ny ägare skall anmälan härom omedelbart göras till styrelsen och registerbeviset
återställas.

§ 13.
Sällskapet i sin helhet eller, enligt sällskapets begivande, dess styrelse har rättighet att utöver dessa
stadgar utfärda instruktioner och regler för flaggföring, etikett till sjöss och på land, besiktning av
farkoster, bärande av uniform, ordningen på paviljongen och i hamnen m.m. och gälla sådana regler
samtliga sällskapets medlemmar till ovillkorlig efterlevnad.

§ 14.
Förslag till ändring av eller tillägg till dessa stadgar ävensom frågan om sällskapets upplösning bör
senast två månader före årsmötet göras skriftligt hos styrelsen som äger att, jämte eget utlåtande,
överlämna ärendet till årsmötets avgörande samt därom i kallelsen kungöra och ankommer det på
styrelsen att i laga ordning söka stadfästelse på de ändringar sällskapet godkänt.
Vid upplösning av sällskapet böra dess tillgångar sedan samtliga skulder blivit betalda med full
äganderätt överlämnas till en svenskspråkig inregistrerad segelförening vid Finska viken, varvid
förening i Borgå eller nära denna ort äger företräde.

§ 15.
I sådana fall som i dessa stadgar icke särskilt omnämnas gäller lagen om föreningar.